KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Callusan.sklep.pl

Data publikacji: 01.02.2017

Sklep internetowy Callusan.sklep.pl działający pod adresem http://callusan.sklep.pl/ należy do Beauty Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zaborowska 15/13, posługującej się numerem NIP 5223082486, REGON 366444680, KRS 0000660827

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail: biuro@callusan.sklep.pl oraz pod numerem telefonu +48 601-58-20-23

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Kupujący- osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

b) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

c) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

d) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://callusan.sklep.pl/

e) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://callusan.sklep.pl/

f) Sprzedawca – Beauty Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zaborowska 15/13, NIP 5223082486, REGON 366444680, KRS 0000660827

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący posiadający miejsce zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że zamówienia z adresem dostawy poza Rzeczpospolitą Polską nie będą mogły być zrealizowane.

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

6. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

§ 3 Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. Jeśli Kupujący posiada Konto, powinien zalogować się na nie przed złożeniem zamówienia. Może zrobić to również po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zgodnie z ust. 3 lit b) poniżej. Jeśli Kupujący nie posiada Konta, może je założyć przed złożeniem zamówienia lub po kliknięciu w przycisk „zamawiam”. Kupujący może również złożyć zamówienie bez konieczności posiadania Konta.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1)wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

2) przejść do widoku koszyka, klikając w symbol koszyka lub w przycisk „Przejdź do koszyka”,

3) wybrać formę dostawy zamówienia i sposób płatności za zamówienie,

4) kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

5) zalogować się do Konta, założyć Konto lub wybrać opcję zamówienia bez zakładania Konta,

6) podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówienia,

7) kliknąć przycisk „podsumowanie”,

8) zweryfikować dane w potwierdzeniu zamówienia,

9) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”,

10) potwierdzić zamówienie, klikając w link znajdujący się w potwierdzeniu zamówienia wysłanym na adres e-mail przypisany do zamówienia.

4. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z ust. 3 pkt 10 powyżej, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

§ 4 Formy dostawy i metody płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy produktów objętych zamówieniem:

a) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy

b) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – przedpłata i pobranie

c) dostawa za pośrednictwem Kuriera – przedpłata i pobranie

2. Aktualny cennik znajduje się na stronie sklepu pod linkiem http://callusan.sklep.pl/koszty-dostawy-formy-platnosci

3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

4. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione produkty:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy - z zastrzeżeniem iż w tytule przelewu należy podać numer zamówienia (w razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym; w razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew),

b) płatność elektroniczna (szybki przelew lub karta płatnicza)

c) płatność za pobraniem

§ 5 Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2. W razie wyboru metody płatności w postaci tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia.

3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

4. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki lub do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki lub odbioru osobistego przez Kupującego.

5. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 4 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionych produktów w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.

6. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Kupujący ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego lub powiadomi Kupującego o możliwości odbioru zamówienia w siedzibie Sprzedawcy – jeśli Kupujący wybrał tę formę dostawy zamówienia.

8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego.

9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.


§ 6 Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów.

2. Sprzedawca informuje Konsumenta, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta).

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Beauty Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zaborowska 15/13, NIP 5223082486, REGON 366444680, KRS 0000660827) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania produktu.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produkty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2) żądać usunięcia wady,

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: ... jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

5. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

7. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

8. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

9. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookiesm mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl